0TgDjXg4J7-KZgOJBlSR0zmQapUdOCw5BDsYe6MVPv0


まるはし150


https://i.redd.it/bc1762jbyxly.png
0TgDjXg4J7-KZgOJBlSR0zmQapUdOCw5BDsYe6MVPv0


よく見たらシンクに血痕あるよね・・・